افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تجدید ارزیابی دارایی ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خصدرا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
خصدرا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
وپسا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وپسا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
وپسا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
بالاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بالاس
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
بالاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بالاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات در خصوص موارد مطروحه در مجمع عمومی عادی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وپسا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وپسا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بالاس
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خصدرا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خصدرا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
خصدرا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
919.7 0.00 0.00
65