شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
دارو
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
دجابر
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
دفارا
اعلامیه پذیره نویسی عمومی(اصلاحیه)
درازک
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
دسبحان
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
درازک
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
دفارا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
دیران
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
درازک
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
درازک
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
دفرا
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
دالبر
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
شفا
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وپخش
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وپخش

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
11,902.93 149.73 1.26

نمادهای زیر مجموعه

داروسازی‌ اکسیر (دلر) سبحان دارو (دسبحان) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی) داروسازی‌ سینا (دسینا) داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ (دفرا) کیمیدارو (دکیمی) دارویی‌ رازک‌ (درازک) داروسازی‌ کوثر (دکوثر) دارویی‌ لقمان‌ (دلقما) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد) داروسازی‌ روزدارو (دروز) گروه دارویی سبحان (دسبحا) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید) داروسازی‌ امین‌ (دامین) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر) البرزدارو (دالبر) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور) داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) ایران‌دارو (دیران) پارس‌ دارو (دپارس) پخش البرز (پخش) داروسازی تولید دارو (دتولید) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) شرکت کی بی سی (کی بی سی) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) داروسازی‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) داروسازی تهران شیمی (شتهران) الحاوی (دحاوی) شیرین دارو (دشیری) داروسازی شهید قاضی (دقاضی) گروه دارویی برکت (برکت) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک) سرمایه گذاری شفادارو (شفا)
65