ریزش سهام دارویی‌ تا کجا ادامه دارد؟
انتظار برای عملکرد نیمه نخست دارویی‌ها/ جدول بازدهی سهام و عملکرد شهریور
تنور «دارویی‌ها» داغ می‌ماند؟
نگاهی به گزارش‌های ماهانه شهریور (قسمت اول)
دزهراوی دفارا
ذره‌بین 63 گروه تحلیلی روی سودآوری 5 صنعت (بخش چهارم) چراغ سبز دارویی‌‌ها در پنجمین ماه سال
ثبات در عملکرد تیر ماه شرکت‌های دارویی موتور محرک رشد سهام دارویی‌ چیست؟ سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
دفارا دپارس
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
داوه کاسپین
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
دلر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
دالبر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
دفرا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
دزهراوی دابور
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
ددام
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
PDF
هجرت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دشیری
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کی بی سی
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وپخش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دزهراوی
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
دعبید
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
درازک
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تولید محصول جدید با نام Lotiva- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دعبید
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پخش
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دیران
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کاسپین
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کی بی سی
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
دروز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کاسپین
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
دجابر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
37,429.71 1,409.86 3.77

نمادهای زیر مجموعه

داروسازی‌ اکسیر (دلر) سبحان دارو (دسبحان) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی) داروسازی‌ سینا (دسینا) داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ (دفرا) کیمیدارو (دکیمی) دارویی‌ رازک‌ (درازک) داروسازی‌ کوثر (دکوثر) دارویی‌ لقمان‌ (دلقما) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد) داروسازی‌ روزدارو (دروز) گروه دارویی سبحان (دسبحا) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید) داروسازی‌ امین‌ (دامین) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر) البرزدارو (دالبر) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور) داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) ایران‌دارو (دیران) پارس‌ دارو (دپارس) پخش البرز (پخش) داروسازی تولید دارو (دتولید) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) شرکت کی بی سی (کی بی سی) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) داروسازی‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) داروسازی تهران شیمی (شتهران) الحاوی (دحاوی) شیرین دارو (دشیری) داروسازی شهید قاضی (دقاضی) گروه دارویی برکت (برکت) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک) سرمایه گذاری شفادارو (شفا) داروسازی آوه سینا (داوه) دارویی ره آورد تامین (درهآور) تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول) پخش هجرت (هجرت) توزیع دارو پخش (دتوزیع) صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19% (صینا205)
65