چراغ سبز دارویی‌‌ها در پنجمین ماه سال
ثبات در عملکرد تیر ماه شرکت‌های دارویی موتور محرک رشد سهام دارویی‌ چیست؟ سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
دفارا دپارس
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
داوه کاسپین
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
دلر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
دالبر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
دفرا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
دزهراوی دابور
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
ددام
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
داوه دبالک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
دارو دتماد
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
دامین داسوه
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کاسپین دریشمک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
دکوثر دزهراوی
اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو - در حال توقف (به پیوست)
دپارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
دبالک
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ددام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
دارو
توضیحات شرکت در خصوص صورت های مالی سال مالی ۹۷ و سه ماهه ۹۸ (به پیوست)
دتوزیع
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست)
دتوزیع
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
والبر
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
دسانکو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
دروز
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
دتولید
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انحلال شرکت گسترش بازرگانی داروپخش- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
دتوزیع
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
PDF
دتولید
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
دتولید
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
دکپسول
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وپخش

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
35,978.32 1,161.24 3.23

نمادهای زیر مجموعه

داروسازی‌ اکسیر (دلر) سبحان دارو (دسبحان) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی) داروسازی‌ سینا (دسینا) داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ (دفرا) کیمیدارو (دکیمی) دارویی‌ رازک‌ (درازک) داروسازی‌ کوثر (دکوثر) دارویی‌ لقمان‌ (دلقما) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد) داروسازی‌ روزدارو (دروز) گروه دارویی سبحان (دسبحا) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید) داروسازی‌ امین‌ (دامین) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر) البرزدارو (دالبر) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور) داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) ایران‌دارو (دیران) پارس‌ دارو (دپارس) پخش البرز (پخش) داروسازی تولید دارو (دتولید) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) شرکت کی بی سی (کی بی سی) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) داروسازی‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) داروسازی تهران شیمی (شتهران) الحاوی (دحاوی) شیرین دارو (دشیری) داروسازی شهید قاضی (دقاضی) گروه دارویی برکت (برکت) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک) سرمایه گذاری شفادارو (شفا) داروسازی آوه سینا (داوه) دارویی ره آورد تامین (درهآور) تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول) پخش هجرت (هجرت) صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19% (صینا205)
65