تحول سودآوری برقی‌ها با یک خبر؟/ حل نامعادله ارزش‌گذاری نیروگاه‌های برق در بورس تهران
ترکش فروشندگان بورس به یک عرضه اولیه
بجهرم
رشد 30 درصدی نرخ برق سبز
گران‌فروشی «مبین» یا ارزان‌فروشی «بفجر»/ ریسک و فرصت «تجدید ارزیابی» پتروشیمی فجر
بفجر مبین
پیشبینی سودآوری صنایع روانکار، یوتیلیتی، شیمیایی، زغال سنگ، کاغذسازی و هلدینگ‌ها (بخش سوم)
بفجر مبین
کاستی‌های صنعت برق ایران
ادامه مناقشات «زاگرس» و «مبین» در گزارش‌های فصلی
مبین
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
دماوند
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
بزاگرس
هشدار حذف ایران از بازار گاز منطقه
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
بفجر
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۴)
بمپنا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (2)
بکهنوج
نزاع سودآوری «مبین» و «زاگرس»/ لزوم شفاف‌سازی شرکت ملی پتروشیمی
مبین
پاسخی به ابهامات «مبین» و «بفجر»
مبین بفجر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)
بکهنوج
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
بگیلان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بگیلان
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بگیلان
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
ونیرو
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
PDF
مبین
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
PDF
مبین
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
مبین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
بجهرم
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
بکهنوج
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
دماوند
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
دماوند
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
مبین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
بفجر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
بکهنوج

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
624.59 3.92 0.63
65