اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سپه ساختمان خراسان سهامي خاص)
وامید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري گوهران اميد قشم)
وامید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه)
وامید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سپه ساختمان اميد)
وامید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما)
وامید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت اکتشاف معادن و صنايع غدير)
وغدیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا)
وغدیر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وامید
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وصندوق
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
وصندوق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري آذر)
وغدیر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وبانک
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت سيستم هاي کارامد)
وغدیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت پترواميد کيش)
وامید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت انرژي داريان ماد)
وامید

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
17,758.33 593.86 3.34
65