گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وبانک
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
وصندوق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وصندوق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وامید
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وغدیر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وغدیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي ساختمان وصنعت ملي)
وبانک
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد غدير ني ريز)
وغدیر
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
وامید
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)
وامید
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت تجهيز وتامين منابع ارمان)
وغدیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سامانه بهنگام غدير)
وغدیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شرکت فن آوران اعتماد راهبر)
وغدیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ريل کام راهبر)
وغدیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي و معدني توسعه ملي(توسعه ملي فولاد تربت حيدريه))
وبانک

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
11,094.26 2.10 0.02
65