صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
قلرست
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
قلرست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
قهکمت
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قهکمت
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قصفها
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قثابت
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پیوست)
PDF
قشرین
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
قپیرا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قپیرا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قمرو
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
قپیرا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
قمرو
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قچار
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قشیر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
قهکمت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
13,360.58 456.88 3.42
65