تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
قمرو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
قیستو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
قیستو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
قزوین
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
قمرو
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
قلرست
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
قلرست
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
قشرین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
قشرین
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
PDF
قمرو
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قشیر
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قشیر
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
قیستو
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
قیستو
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
قیستو

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
14,873.82 0.00 0.00
65