شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
PDF
قهکمت
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تخصیص ۶۰.۰۰۰ تن شکرخام وارداتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
قچار
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تخصیص ۶۰.۰۰۰ تن شکرخام وارداتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قچار
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تخصیص ۶۰.۰۰۰ تن شکرخام وارداتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قچار
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قشرین
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قنقش
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قشیر
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قشیر
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قزوین
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قزوین
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
قزوین
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
قشیر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
قنقش
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قشیر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قشیر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
42,534.86 1,429.89 3.36
65