اطلاعيه شفاف سازي شماره ۱ در رابطه با شرکت کنتورسازي ايران (به پیوست)
آکنتور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
آکنتور
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)
آکنتور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
آکنتور
لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
آکنتور
لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
آکنتور
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
آکنتور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
آکنتور
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
آکنتور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
آکنتور
لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
آکنتور
لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
آکنتور
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
آکنتور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
آکنتور
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
آکنتور

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
10,244.34 0.00 0.00

نمادهای زیر مجموعه

65