افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
لپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
لپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
لپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
لکما
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
لپیام
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
لپیام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت صنایع نما الکترونیک پیام)
لپیام
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جام جهان نما)
لپیام
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
PDF
لپیام

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
5,339.62 178.16 3.34
65