محک صف‌نشینی «بنیرو»/ رصد سودآوری محصول جدید نیروترانس
بنیرو
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
بشهاب
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
بموتو
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
بسویچ
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۴)
بموتو
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
بکاب
بازی پرریسک حق‌تقدم‌ها/ زیان بیش از 95 درصدی برای خریداران «ورناح»
بکاب
مسیر هموار «بالبر» در تحقق پیش‌بینی
بالبر
صعود «بترانس» در کش و قوس‌های مدیریتی؟
بترانس
امید دستگاه‌های برقی به سه ماه سوم
عامل لغزش «بالبر»
بالبر
جزئیات تجدید ارزیابی «بالبر»
بالبر
تعدیل غیرعملیاتی «بالبر»
بالبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع برق زنگان پارس)
بسویچ
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
PDF
بترانس
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بنیرو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بکام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
نیرو
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
بکام
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بکاب
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بکاب
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
بکاب
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
بکاب
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
بترانس
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
بنیرو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
بموتو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
بسویچ
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
بموتو

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.479 میلیون 33,164.36 2.24
65