گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نیرو
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بشهاب
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بشهاب
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بنیرو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
بترانس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
بایکا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
بشهاب
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)
برانسفو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بکاب
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بکاب
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز)
بنیرو
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بکاب
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بکام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بترانس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بکاب

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
757,686.41 13,268.60 1.75
65