ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تپکو
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تکمبا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
تپکو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تکشا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
لسرما
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
لابسا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
تکمبا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
لازما
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
لازما
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تکشا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تپکو
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
تمحرکه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
لبوتان
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
تدیزل
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تپکو

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
25,628.89 1,124.47 4.39
65