اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز)
تایرا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تدبیرپیشه پویا)
وتوشه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا)
وتوشه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی صنعتی خزر پلاستیک)
وتوشه
آگهی ثبت صورت جلسه مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست)
PDF
تفیرو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تکشا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
لازما
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
لازما
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
تفیرو
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
لازما
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
لبوتان
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لبوتان
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
لازما
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
تکشا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تفیرو

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
25,070 380.21 1.52
65