نگاهی به گزارش‌های ماهانه شهریور (قسمت اول)
تایرا
برآورد تحلیل‌گران بورسی از حباب کوچک‌تر‌ها (بخش پنجم)
تایرا
بررسی عملکرد تیر ماه صنعت تجهیزات نکاتی در خصوص افزایش سرمایه «تایرا»
تایرا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
لخزر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
تکشا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول) سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
بررسی وضعیت «لسرما» در آستانه افزایش سرمایه
لسرما
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
لسرما
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
تکمبا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (1)
تایرا
پرسش‌های بی‌جواب در واگذاری « کروی »
تکنو
دومینوی مشکلات هپکو
تپکو
انتظارات از « تایرا » محقق شد؟
تایرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران)
تایرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان)
تایرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بوتان یکتا بیتا)
لبوتان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه قطعات الیکا(رگولاتور ایران))
لبوتان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آذر گرمای سهند تبریز)
لبوتان
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
تکنو
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
وتوشه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
لسرما
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تایرا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لسرما
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تمحرکه
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
تایرا
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
تپکو
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
تپکو
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
تپمپی

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
82,549.35 513.54 0.62
65