تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
فبستم
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
فجام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
فبیرا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چدن
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فبیرا
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فبیرا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فبیرا
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
PDF
فبستم
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
فبستم
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
فاما
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فاراک
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
چدن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
فاذر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
فاما
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
فجام

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
30,854.49 1,068.03 3.46
65