کارنامه 13 ساله «فولاد» در بورس
فولاد
رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد
نگاهی به عملکرد تیر ماه گروه فلزات اساسی لایه‌ پنهان گزارش عملکرد «هرمز»
هرمز
55 تومان سود پنهان بهار «فاسمین»
فاسمین
ادامه یکه‌تازی «فولاد»؟/ نقاط درخشان سهام فولاد مبارکه اصفهان
فولاد
فروش چشم‌گیر «فملی» در بهار/ نوسان‌سازان سهام ملی مس در یک ماه آینده
فملی
عملکرد درخشان «فولاد» در خرداد
فولاد
شعاع جذابیت سهام ملی مس ایران/ سود «فملی» در بدبینانه‌ترین سناریو
فملی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
فملی فنوال
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم) سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
هرمز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
فباهنر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
فرآور فپنتا فولای
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
فجر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وسدید
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وسدید
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فرآور
صورت های مالی شرکت زرمیتال معدنچیلیک برای سال مالی ۲۰۱۸ (حسابرسی شده) (به پیوست)
زنگان
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سمنگان ترابر ایرانیان)
میدکو
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنده شدن در مناقصه انجام خدمات صنعتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وسدید
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فباهنر
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ارفع
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فروسیلیس غرب پارس)
میدکو
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه)
میدکو
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش مانا ساز آبیک)
میدکو
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا)
میدکو
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)
میدکو
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درج نام ذوب آهن اصفهان درفهرست تأمین کنندگان ریل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ذوب
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
فسرب

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
182,341.01 3,916.50 2.15

نمادهای زیر مجموعه

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور) فولاد خراسان (فخاس) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا) آلومراد (فمراد) فولاد خوزستان (فخوز) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه706) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس) نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد) نورد آلومینیوم‌ (فنوال) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا) کالسیمین‌ (فاسمین) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر) سپنتا (فپنتا) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) زرین معدن آسیا (فزرین) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) صنعت روی زنگان (زنگان) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) آلومتک‌ (فالوم) لوله‌وتجهیزات‌ سدید (فسدید) گروه ‌صنعتی‌ سدید (وسدید) نورد و لوله اهواز (فاهواز) فولاد افزا سپاهان (فافزا) فولاد کاویان (فوکا) اختیارف فولاد-1500-25/11/1395 (طفولا005) اختیارخ هرمز-2370-960310 (هرمزخ3) اختیارف هرمز-2370-960310 (هرمزف3) ماداکتو استیل کرد (فماک) غلتک سازان سپاهان (فساز) صنایع تجهیزات نفت (فنفت)
65