ادامه یکه‌تازی «فولاد»؟/ نقاط درخشان سهام فولاد مبارکه اصفهان
فولاد
فروش چشم‌گیر «فملی» در بهار/ نوسان‌سازان سهام ملی مس در یک ماه آینده
فملی
عملکرد درخشان «فولاد» در خرداد
فولاد
شعاع جذابیت سهام ملی مس ایران/ سود «فملی» در بدبینانه‌ترین سناریو
فملی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
فملی فنوال
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم) سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
هرمز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
فباهنر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
فرآور فپنتا فولای
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
فجر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
فولاژ
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
فلوله
دو دیدگاه درباره اثرگذاری تحریم فلزات ایران
فروش 1083 میلیارد تومانی کاتد «فملی» در بورس کالا
فملی
تحریم صنایع فلزی ایران چه اثراتی دارد؟
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فملی
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فجر
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فملی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
فباهنر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ارفع
آگهی ثبت افزایش سرمایه
فالوم
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هرمز
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
وسدید
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کیمیا
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فولاد
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
فولاد
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فجر
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فپنتا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فایرا
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فنورد

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
159,896.69 3,106.63 1.94

نمادهای زیر مجموعه

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور) فولاد خراسان (فخاس) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا) آلومراد (فمراد) فولاد خوزستان (فخوز) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه706) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس) نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد) نورد آلومینیوم‌ (فنوال) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا) کالسیمین‌ (فاسمین) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر) سپنتا (فپنتا) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) زرین معدن آسیا (فزرین) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) صنعت روی زنگان (زنگان) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) آلومتک‌ (فالوم) لوله‌وتجهیزات‌ سدید (فسدید) گروه ‌صنعتی‌ سدید (وسدید) نورد و لوله اهواز (فاهواز) فولاد افزا سپاهان (فافزا) فولاد کاویان (فوکا) اختیارف فولاد-1500-25/11/1395 (طفولا005) اختیارخ هرمز-2370-960310 (هرمزخ3) اختیارف هرمز-2370-960310 (هرمزف3) ماداکتو استیل کرد (فماک) صنایع تجهیزات نفت (فنفت)
65