پیش‌بینی مورد اجماع سود تولیدکنندگان سیمان، شیشه و لاستیک در سال جاری و آینده/ «سخوز»، «پکویر»، «کرازی»، «مادیرا»
پکرمان
« پتایر » در مدار انتظارات
پتایر
نگاهی به گزارش‌های ماهانه شهریور (قسمت اول)
پسهند
برآورد تحلیل‌گران بورسی از حباب کوچک‌تر‌ها (بخش پنجم)
پکرمان پکویر
عملکرد درخشان «پتایر» در تیر/ سرنوشت لاستیکی‌ها در بزنگاه حذف 4200؟
پتایر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
پدرخش
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
پکرمان
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
پکرمان
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
پلاسک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
پتایر
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۴)
پدرخش
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
پاسا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (7)
پدرخش
چالش‌های پیش روی صنعت تایر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
پارتا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
پکرمان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
پیزد
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فراور لاستیک ایساتیس)
پیزد
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
پکویر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کربن سیمرغ)
پارتا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت لاستیک یزد (سهامی عام ))
پارتا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
پلوله
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پدرخش
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
پیزد
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
پیزد
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
پکرمان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
پکویر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
پاسا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
پلاسک

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
85,387.82 2,040.34 2.39
65