گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
چافست
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
چافست
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چافست
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
چافست
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چافست
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
چافست
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
چافست
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مرکب البرز ايران)
چافست

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
593,107.58 3,664.81 0.62

نمادهای زیر مجموعه

65