مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
چافست
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چافست
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
چافست
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چافست
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه)
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
چافست
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
چافست
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
چافست
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
چافست
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چافست

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.371 میلیون 45,320.37 3.31

نمادهای زیر مجموعه

65