خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
چکارن
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
چکاوه
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص تفاهم نامه شرکت نظام مهندسی ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکاوه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکاوه
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکارن
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
چکارن
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (شرکت شرکت بهسود تجارت اعلم ( سهامی خاص))
چکارن
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکاپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
چکاپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
چکاپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
چکارن

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
59,111.43 62.24 0.11
65