پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)
چکاوه
آخرين وضعيت ارايه اطلاعات شرکت (به پیوست)
چکاوه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
چکاوه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
چکاپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
چکارن
افشای اطلاعات با اهمیت
چکارن
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
چکاوه
افشای اطلاعات با اهمیت
چکارن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
چکاوه
شفاف سازي در خصوص اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۹۷ (به پیوست)
چکاپا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
چکاوه
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
چکاپا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
11,424.72 24.28 0.21
65