اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکاپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چکاپا
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
چکارم
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
چکارم
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چکاوه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چکارن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
چکاپا
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
چکاوه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکاپا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
چکاپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
چکاوه
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
چکاوه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
چکاپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
چکارن
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
چکاوه

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
13,497.8 236.27 1.75

درباره صنعت

کاربر گرامی، شما دسترسی لازم برای مشاهده محتویات این قسمت را ندارید. برای ثبت نام و تهیه اشتراک از این قسمت اقدام نمایید.

65