اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
چکاپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - (تجدید ارزیابی دارایی و فروش ملک وهن آباد )- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چکارن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چکاوه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
چکارن
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
چکاپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
چکاوه
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
چکارن
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
چکاوه
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص تفاهم نامه شرکت نظام مهندسی ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکاوه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکاوه
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
چکارن

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
76,234.44 3,332.51 4.37
65