شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چفیبر
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
چفیبر
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
چفیبر
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
چفیبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
چفیبر
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
چفیبر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چفیبر
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چفیبر
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
چفیبر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
چفیبر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چفیبر
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
چنوپا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
139,583.46 4,144.51 2.97
65