افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تولید ماسه های صنعتی گروه D- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کماسه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کماسه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کماسه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
کماسه
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
کماسه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کماسه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کماسه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کماسه
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کماسه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کماسه
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نظریه هیات سه نفره کارشناسی مربوط به طرح دعوی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کماسه
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیح در رابطه با موارد مطروحه در مجمع- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کماسه
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
کماسه
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
کماسه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کماسه

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
65,541.65 33.23 0.05
65