افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سفارش خرید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کماسه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
کماسه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کماسه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کماسه
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
کماسه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کماسه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کماسه
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
کماسه
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کماسه
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کماسه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کماسه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کماسه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
کماسه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
کماسه
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کماسه

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
70,377.32 0.00 0.00
65