شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
تکنار
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کدما
افشای اطلاعات بااهمیت - (توقف بخشي از فعاليت هاي شركت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کدما
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ومعادن
آگهي تکميل اطلاعات سهامداران شرکت گروه صنعتي و معدني امير (به پیوست)
PDF
وامیر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کبافق
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
کگل
آگهی ثبت افزایش سرمایه
ومعادن
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنور
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کچاد
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کگل
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کدما
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کبافق
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کدما
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کگل

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
45,840.64 1,801.08 3.93
65