لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
حفاری
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حفاری
افشای اطلاعات بااهمیت - (طرح دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
حفاری
افشای اطلاعات بااهمیت - (طرح دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
حفاری
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شساخت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
حفاری
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
حفاری
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
حفاری
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
حفاری
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حفاری
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حفاری
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه)
حفاری
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
حفاری
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
حفاری
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
حفاری
65