پیشبینی سودآوری صنایع روانکار، یوتیلیتی، شیمیایی، زغال سنگ، کاغذسازی و هلدینگ‌ها (بخش سوم)
کطبس
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
کطبس
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
کپرور
سیگنال تابستانی «کپرور» به بازار/ سبقت قیمتی سهام از سودآوری
کپرور
عبور «کپرور» از سقف انتظارات/ برآورد سودآوری 97 و 98 با آزادسازی زغال‌سنگ
کپرور
نوسانات سودآوری زغال‌سنگی‌ها با افزایش نرخ
کپرور کطبس کشرق
تاثیر تغییر نرخ زغال‌سنگ بر «کطبس»
کطبس
ریسک «ذوب» برای زغال سنگی‌ها
کپرور کشرق کطبس
گزارش اصلاحی «کطبس» با قابلیت تعدیل مثبت
کطبس
«کشرق» در مسیر تحقق سود 46 میلیارد تومانی
کشرق
«کشرق» چقدر سود می‌سازد
کشرق
لزوم توجه به بازگشایی زغال‌سنگی‌ها
محرک جدید تداوم رالی زغال سنگ
آینده زغال سنگ پس از رالی 2016
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کشرق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کپرور
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کطبس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کپرور
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کشرق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
کطبس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
کپرور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
کشرق
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کشرق
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
کطبس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
کشرق
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کشرق
آگهی ثبت افزایش سرمایه
کپرور
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کپرور
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کطبس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
10,275.76 513.90 5.00
65