اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
کشرق
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
کطبس
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کشرق
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
کشرق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کپرور
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
کطبس
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
کطبس
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کطبس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کپرور
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کطبس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کشرق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کشرق
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
کطبس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کطبس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کپرور

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
6,711.05 326.96 4.87
65