اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کشرق
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کشرق
افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کپرور
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کپرور
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کپرور
افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کپرور
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کپرور
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کپرور
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کشرق
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کپرور
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
کشرق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
کطبس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
کپرور
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کطبس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کشرق

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,252.4 135.95 4.18
65