معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
زدشت
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
زپارس
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
زگلدشت
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
زپارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
زقیام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
زقیام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
زکشت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
جوین
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
زپارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
زبینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
زدشت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
زگلدشت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
آینده
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
آینده
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
زکشت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
13,961.55 168.92 1.21
65