اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
زمگسا
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
زشگزا
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
زشگزا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
زشگزا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
زکشت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
زبینا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام نرخ فروش شیر توسط انجمن های صنفی گاوداران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
زکشت
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییرنرخ فروش شیرخام توسط انجمن های صنفی کارفرمایی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
زبینا
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
زبینا
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
زمگسا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
زمگسا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات مربوط به عملکرد شش ماهه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
زکشت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
زگلدشت
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - معاملات با اشخاص وابسته و تغییر در ترکیب مشتریان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
زگلدشت
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورت های مالی میان دوره ای- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
زکشت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
15,946.15 377.53 2.37
65