ارزش تغییر درصد
62.81 0.01 0.02

قیمت‌ها

نفت سبک 62.81 0.01 (0.02%)
نفت برنت 66.38 0.02 (0.03%)