ارزش تغییر درصد
57.72 0.03 0.05

قیمت‌ها

نفت سبک 57.72 0.03 (0.05%)
نفت برنت 64.29 0.03 (0.05%)