ارزش تغییر درصد
65.42 0.01 0.02

قیمت‌ها

نفت سبک 65.42 0.01 (0.02%)
نفت برنت 74.19 0.71 (0.96%)