ارزش تغییر درصد
51.42 0.02 0.04

قیمت‌ها

نفت سبک 51.42 0.02 (0.04%)
نفت برنت 57.44 0.02 (0.03%)