آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2154.43
بیشترین مقدار روز
2156.88
مقدار و درصد تغییر
34.62 1.61
کمترین مقدار روز
2150.16
 

نمودار آخرین روز معاملاتی بازار دوم فرابورس

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/09/17 2,120.36 2,106.54 2,120.36
1398/09/16 2,098.62 2,094.76 2,101.91
1398/09/13 2,067.9 2,065.81 2,070.98
1398/09/12 2,045.36 2,030.63 2,045.36
1398/09/11 2,041.15 2,040.91 2,068.02
1398/09/10 2,053.26 2,044.4 2,053.49
1398/09/9 2,035.04 2,026.76 2,035.79
1398/09/6 2,023.42 2,017.76 2,024.34
1398/09/5 2,017.99 2,011.88 2,020.52
1398/09/4 1,995.92 1,986.27 1,995.92
1398/09/3 1,969.83 1,969.83 1,984.76
1398/09/2 1,974.8 1,974.79 1,984.53
1398/08/29 1,973.82 1,973.81 1,979.98
1398/08/28 1,960.71 1,955.22 1,970.04
1398/08/27 1,934.64 1,903.29 1,935.44
1398/08/26 1,926.84 1,905.64 1,927.6
1398/08/25 1,969.28 1,969.28 2,001.85
1398/08/22 1,969.27 1,968.4 1,980.65
1398/08/21 1,966.35 1,962.48 1,967.89
1398/08/20 1,951.48 1,937.3 1,953.93
1398/08/19 1,941.49 1,941.49 1,953.74
1398/08/18 1,953.08 1,952.1 1,969.22
1398/08/17 1,948.26 1,931.86 1,948.45
1398/08/16 1,948.26 1,931.86 1,948.45
1398/08/15 1,948.26 1,931.86 1,948.45
1398/08/14 1,948.26 1,931.24 1,948.45
1398/08/13 1,948.22 1,948.22 1,965.81
1398/08/12 1,962.45 1,946.56 1,963.87
1398/08/11 1,964.95 1,964.95 1,990.46
1398/08/10 1,971.33 1,968.43 1,972.16

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 90,494.53 525.05 0.58
مواد دارویی 46,628.38 1,035.57 2.22
انبوه سازی 2,369.07 75.54 3.19
وزنی - ارزشی 89,941.81 872.17 0.97
قیمت (هم وزن) 69,615.12 934.37 1.34
رایانه 28,138.5 259.24 0.92
شاخص 30 شرکت بزرگ 14,181.32 90.09 0.64
ماشین آلات 95,237.67 1,471.14 1.54
فراورده نفتی 1.341 میلیون 44,930.55 3.35
کانه فلزی 78,042.95 23.10 0.03
کانی غیرفلزی 16,604.58 32.81 0.20
غذایی بجز قند 18,216.24 292.44 1.61
ذغال سنگ 12,209.05 442.46 3.62
خودرو 50,838.08 1,791.79 3.52
قند و شکر 63,052.23 1,035.44 1.64
حمل و نقل 8,998.82 56.64 0.63
وسایل ارتباطی 13,693.5 194.45 1.42
سایرمالی 6,822.53 39.72 0.58
انتشار و چاپ 1.188 میلیون 36,564.17 3.08
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 96,394.86 2,165.32 2.25
شاخص بازده نقدی قیمت 1.354 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 335,792.01 3,256.18 0.97
فلزات اساسی 212,937.33 786.16 0.37
شیمیایی 19,693.37 340.24 1.73
دستگاههای برقی 1.724 میلیون 1,149.72 0.07
سرمایه گذاریها 7,614.44 87.60 1.15
زراعت 87,440.6 1,904.63 2.18
لاستیک 89,037.09 2,216.22 2.49
چند رشته ای ص 31,777.1 349.13 1.10
رادیویی 2,706.17 18.79 0.69
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 299,941.61 3,099.30 1.03
شاخص50شرکت فعالتر 12,784.57 100.63 0.79
فنی مهندسی 3,002.09 123.30 4.11
شاخص آزاد شناور 396,790.16 3,468.74 0.87
تامین آب، برق، گاز 681.46 1.32 0.19
کاشی و سرامیک 11,949.86 132.77 1.11
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 341,378.48 2,339.13 0.69
بیمه و بازنشسته66 20,324.42 630.14 3.10
منسوجات 5,141.24 54.50 1.06
مالی 416,422.75 1,918.88 0.46
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 94,069.49 1,125.92 1.20
شاخص بازار اول 242,212.73 1,706.15 0.70
استخراجنفتجزکشف11 1,751.51 0.00 0.00
کل (هم وزن) 104,179.63 1,398.30 1.34
محصولات چرمی 12,807.65 457.14 3.57
شاخص قیمت 50 شرکت 760,271.25 8,086.25 1.06
سیمان 3,023.68 74.09 2.45
شاخص بازار دوم 691,156.12 9,614.67 1.39
بانکها 1,673.01 1.29 0.08
بازار دوم فرابورس 2,154.43 34.62 1.61
شاخص کل فرابورس 4,351.07 69.83 1.61
بازار اول فرابورس 713.86 11.39 1.60
اداره بازارهای مالی 274.49 0.23 0.08
اطلاعات و ارتباطات 345.5 5.91 1.71
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 422.19 6.67 1.58
شاخص ارکان و نهادهای مالی 133.96 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 213.51 5.17 2.42
65