آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1226797.78
بیشترین مقدار روز
1226796.68
مقدار و درصد تغییر
1.23 0.00
کمترین مقدار روز
1226796.68
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازده نقدی قیمت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/08/27 1.219 میلیون 1.219 میلیون 1.219 میلیون
1398/08/26 1.217 میلیون 1.217 میلیون 1.217 میلیون
1398/08/25 1.235 میلیون 1.235 میلیون 1.235 میلیون
1398/08/22 1.237 میلیون 1.237 میلیون 1.237 میلیون
1398/08/21 1.235 میلیون 1.235 میلیون 1.235 میلیون
1398/08/20 1.224 میلیون 1.224 میلیون 1.224 میلیون
1398/08/19 1.22 میلیون 1.22 میلیون 1.22 میلیون
1398/08/18 1.232 میلیون 1.232 میلیون 1.232 میلیون
1398/08/14 1.23 میلیون 1.23 میلیون 1.23 میلیون
1398/08/13 1.227 میلیون 1.227 میلیون 1.227 میلیون
1398/08/12 1.244 میلیون 1.244 میلیون 1.244 میلیون
1398/08/11 1.242 میلیون 1.242 میلیون 1.242 میلیون
1398/08/8 1.246 میلیون 1.246 میلیون 1.246 میلیون
1398/08/6 1.231 میلیون 1.231 میلیون 1.231 میلیون
1398/08/4 1.221 میلیون 1.221 میلیون 1.221 میلیون
1398/08/1 1.23 میلیون 1.23 میلیون 1.23 میلیون
1398/07/30 1.24 میلیون 1.24 میلیون 1.24 میلیون
1398/07/29 1.216 میلیون 1.216 میلیون 1.216 میلیون
1398/07/28 1.213 میلیون 1.213 میلیون 1.213 میلیون
1398/07/24 1.245 میلیون 1.245 میلیون 1.245 میلیون
1398/07/23 1.243 میلیون 1.243 میلیون 1.243 میلیون
1398/07/22 1.286 میلیون 1.286 میلیون 1.286 میلیون
1398/07/21 1.311 میلیون 1.311 میلیون 1.311 میلیون
1398/07/20 1.294 میلیون 1.294 میلیون 1.294 میلیون
1398/07/17 1.258 میلیون 1.258 میلیون 1.258 میلیون
1398/07/16 1.264 میلیون 1.264 میلیون 1.264 میلیون
1398/07/15 1.289 میلیون 1.289 میلیون 1.289 میلیون
1398/07/14 1.287 میلیون 1.287 میلیون 1.287 میلیون
1398/07/13 1.316 میلیون 1.316 میلیون 1.316 میلیون
1398/07/10 1.311 میلیون 1.311 میلیون 1.311 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 77,202.86 1,794.66 2.32
مواد دارویی 38,525.82 348.08 0.90
انبوه سازی 1,982.14 47.02 2.37
وزنی - ارزشی 81,709.33 82.69 0.10
قیمت (هم وزن) 58,684.7 660.73 1.13
رایانه 26,031.28 197.94 0.76
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,117.87 46.50 0.35
ماشین آلات 82,549.35 513.54 0.62
فراورده نفتی 1.283 میلیون 4,905.14 0.38
کانه فلزی 73,835.42 39.72 0.05
کانی غیرفلزی 14,861.74 213.01 1.43
غذایی بجز قند 15,511.37 155.41 1.00
ذغال سنگ 10,294.91 19.19 0.19
خودرو 43,035.29 3.49 0.01
قند و شکر 52,018.08 1,117.45 2.15
حمل و نقل 7,412.25 193.86 2.62
وسایل ارتباطی 11,946.35 274.03 2.29
سایرمالی 5,557.68 165.18 2.97
انتشار و چاپ 1.015 میلیون 20,261.90 2.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 87,677.06 3,760.82 4.29
شاخص بازده نقدی قیمت 1.227 میلیون 1.23 0.00
شاخص کل 304,996.91 308.66 0.10
فلزات اساسی 190,244.17 317.52 0.17
شیمیایی 18,722.13 101.16 0.54
دستگاههای برقی 1.48 میلیون 10,558.10 0.71
سرمایه گذاریها 6,554.6 12.68 0.19
زراعت 67,736.21 687.39 1.01
لاستیک 69,313.64 636.99 0.92
چند رشته ای ص 29,801.65 91.79 0.31
رادیویی 2,561.16 20.66 0.81
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 273,210.39 164.47 0.06
شاخص50شرکت فعالتر 11,879.99 29.68 0.25
فنی مهندسی 2,517.61 0.75 0.03
شاخص آزاد شناور 355,297.99 1,195.58 0.34
تامین آب، برق، گاز 624.59 3.92 0.63
کاشی و سرامیک 10,301.81 192.80 1.87
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 333,093.31 15,466.19 4.64
بیمه و بازنشسته66 16,094.77 12.59 0.08
منسوجات 3,933.3 49.59 1.26
مالی 369,702.21 1,595.27 0.43
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 63,583.37 2,167.30 3.41
شاخص بازار اول 220,786.95 182.37 0.08
استخراجنفتجزکشف11 1,685.42 0.00 0.00
کل (هم وزن) 87,779.52 988.31 1.13
محصولات چرمی 10,592.4 155.53 1.47
شاخص قیمت 50 شرکت 715,445.31 2,061.20 0.29
سیمان 2,383.96 23.83 1.00
شاخص بازار دوم 624,226.18 2,469.44 0.40
بانکها 1,513.71 3.33 0.22
بازار دوم فرابورس 1,973.81 13.19 0.67
شاخص کل فرابورس 3,950.1 29.05 0.74
بازار اول فرابورس 615.33 6.98 1.13
اداره بازارهای مالی 248.62 8.76 3.52
اطلاعات و ارتباطات 309.88 5.92 1.91
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 380.82 0.08 0.02
شاخص ارکان و نهادهای مالی 132.68 6.63 4.99
شاخص فنی مهندسی 186.54 0.69 0.37
65