آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2209.80
بیشترین مقدار روز
2228.30
مقدار و درصد تغییر
14.90 0.67
کمترین مقدار روز
2209.80
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 54-کانی غیرفلزی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1396/07/24 2,224.8 2,224.8 2,236
1396/07/23 2,232.4 2,231.1 2,241.9
1396/07/22 2,240.6 2,207.3 2,240.6
1396/07/19 2,206.8 2,206.6 2,210.7
1396/07/18 2,207.3 2,197.5 2,207.3
1396/07/17 2,199.8 2,199.3 2,205.9
1396/07/16 2,199.5 2,199.3 2,263.3
1396/07/15 2,266.4 2,266.4 2,310.9
1396/07/12 2,310 2,308.4 2,316.4
1396/07/11 2,308.1 2,308.1 2,337.6
1396/07/10 2,338.1 2,338.1 2,369.7
1396/07/5 2,371.4 2,371.4 2,382.3
1396/07/4 2,376 2,356.1 2,377.9
1396/07/3 2,349.6 2,349.6 2,362.9
1396/07/2 2,361.4 2,361.4 2,366.2
1396/07/1 2,353.2 2,336.8 2,353.2
1396/06/29 2,333.1 2,330.8 2,334
1396/06/28 2,329.8 2,319.4 2,331.4
1396/06/27 2,329 2,314.1 2,329
1396/06/26 2,316.1 2,310.8 2,323
1396/06/25 2,310.2 2,293.8 2,310.2
1396/06/22 2,292.1 2,286.7 2,292.1
1396/06/21 2,295 2,294.6 2,306.8
1396/06/20 2,308.7 2,308.7 2,331.7
1396/06/19 2,332.1 2,332.1 2,347.4
1396/06/15 2,349.9 2,349.9 2,374.4
1396/06/14 2,375.1 2,375 2,406
1396/06/13 2,404.8 2,402.7 2,416
1396/06/12 2,396.4 2,376.4 2,403
1396/06/11 2,373.4 2,373.4 2,387

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 31,541.9 52.20 0.17
مواد دارویی 9,063.2 20.75 0.23
انبوه سازی 688.3 1.80 0.26
وزنی - ارزشی 27,677.3 22.42 0.08
قیمت (هم وزن) 13,273.3 27.74 0.21
رایانه 12,385.6 2.30 0.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,522.3 9.22 0.26
ماشین آلات 15,836.7 24.96 0.16
فراورده نفتی 259,220.6 1,276.92 0.49
کانه فلزی 16,371.4 22.36 0.14
کانی غیرفلزی 2,209.8 14.90 0.67
غذایی بجز قند 3,523.6 7.28 0.21
ذغال سنگ 1,351.7 24.35 1.80
خودرو 16,591.8 52.26 0.32
قند و شکر 8,731.9 4.70 0.05
حمل و نقل 4,169.2 20.80 0.50
وسایل ارتباطی 2,187.1 0.00 0.00
سایرمالی 2,171.1 7.22 0.33
انتشار و چاپ 192,832 8,189.77 4.25
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 13,497.8 236.27 1.75
شاخص بازده نقدی قیمت 340,655.7 228.92 0.07
شاخص کل 85,660 69.38 0.08
فلزات اساسی 46,123.4 238.32 0.52
شیمیایی 5,088.6 1.10 0.02
دستگاههای برقی 486,859.1 693.77 0.14
سرمایه گذاریها 1,917.6 2.40 0.13
زراعت 6,981.1 171.20 2.45
لاستیک 22,025.2 41.78 0.19
چند رشته ای ص 7,801 13.82 0.18
رادیویی 1,053 1.00 0.10
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 74,738.8 80.27 0.11
شاخص50شرکت فعالتر 3,424.2 7.62 0.22
فنی مهندسی 668.6 1.30 0.19
شاخص آزاد شناور 92,732.8 58.05 0.06
تامین آب، برق، گاز 210.3 0.40 0.19
کاشی و سرامیک 2,169.6 50.88 2.35
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 49,482.9 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 4,868.8 0.70 0.01
منسوجات 1,299.4 0.00 0.00
مالی 128,544.4 142.43 0.11
ابزار پزشکی 10,244.3 0.00 0.00
سایر معادن 12,562.6 187.25 1.49
شاخص بازار اول 59,360 80.31 0.14
استخراجنفتجزکشف11 422 6.21 1.47
کل (هم وزن) 17,545.6 36.72 0.21
محصولات چرمی 2,076.7 2.80 0.13
شاخص قیمت 50 شرکت 176,924.1 242.39 0.14
سیمان 655.7 1.10 0.17
شاخص بازار دوم 190,252.7 14.27 0.01
بانکها 562.7 0.80 0.14
بازار دوم فرابورس 450.2 0.30 0.07
شاخص کل فرابورس 929.4 1.10 0.12
بازار اول فرابورس 171.8 0.60 0.35
اداره بازارهای مالی 62.1 0.20 0.32
اطلاعات و ارتباطات 167.1 1.21 0.72
65