آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1237543.90
بیشترین مقدار روز
1266997.00
مقدار و درصد تغییر
43,409.33 3.51
کمترین مقدار روز
1236157.25
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/06/26 1.283 میلیون 1.283 میلیون 1.299 میلیون
1398/06/25 1.308 میلیون 1.308 میلیون 1.323 میلیون
1398/06/24 1.287 میلیون 1.286 میلیون 1.295 میلیون
1398/06/23 1.281 میلیون 1.281 میلیون 1.301 میلیون
1398/06/20 1.31 میلیون 1.31 میلیون 1.316 میلیون
1398/06/17 1.298 میلیون 1.298 میلیون 1.302 میلیون
1398/06/16 1.262 میلیون 1.226 میلیون 1.262 میلیون
1398/06/13 1.22 میلیون 1.216 میلیون 1.223 میلیون
1398/06/12 1.213 میلیون 1.206 میلیون 1.213 میلیون
1398/06/11 1.208 میلیون 1.208 میلیون 1.227 میلیون
1398/06/10 1.207 میلیون 1.181 میلیون 1.207 میلیون
1398/06/9 1.178 میلیون 1.162 میلیون 1.181 میلیون
1398/06/6 1.154 میلیون 1.138 میلیون 1.154 میلیون
1398/06/5 1.153 میلیون 1.144 میلیون 1.155 میلیون
1398/06/4 1.133 میلیون 1.119 میلیون 1.133 میلیون
1398/06/3 1.117 میلیون 1.112 میلیون 1.127 میلیون
1398/06/2 1.123 میلیون 1.097 میلیون 1.123 میلیون
1398/05/30 1.091 میلیون 1.082 میلیون 1.091 میلیون
1398/05/29 1.078 میلیون 1.077 میلیون 1.079 میلیون
1398/05/28 1.078 میلیون 1.077 میلیون 1.079 میلیون
1398/05/27 1.064 میلیون 1.064 میلیون 1.067 میلیون
1398/05/26 1.056 میلیون 1.056 میلیون 1.064 میلیون
1398/05/23 1.062 میلیون 1.052 میلیون 1.063 میلیون
1398/05/22 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.044 میلیون
1398/05/20 1.04 میلیون 1.039 میلیون 1.041 میلیون
1398/05/19 1.036 میلیون 1.036 میلیون 1.045 میلیون
1398/05/16 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.059 میلیون
1398/05/15 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.074 میلیون
1398/05/14 1.074 میلیون 1.072 میلیون 1.076 میلیون
1398/05/13 1.071 میلیون 1.069 میلیون 1.081 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 70,436.48 2,037.09 2.89
مواد دارویی 35,978.32 1,161.24 3.23
انبوه سازی 1,996.73 72.07 3.61
وزنی - ارزشی 79,063.7 2,071.71 2.62
قیمت (هم وزن) 56,395.43 1,385.07 2.46
رایانه 25,893.69 878.73 3.39
شاخص 30 شرکت بزرگ 12,559.89 312.55 2.49
ماشین آلات 85,922.86 2,379.46 2.77
فراورده نفتی 1.238 میلیون 43,409.33 3.51
کانه فلزی 72,272.2 1,490.76 2.06
کانی غیرفلزی 13,617.15 80.82 0.59
غذایی بجز قند 15,303.63 345.92 2.26
ذغال سنگ 8,766.87 248.23 2.83
خودرو 39,894.22 1,384.97 3.47
قند و شکر 50,328.46 1,893.31 3.76
حمل و نقل 7,785.28 228.07 2.93
وسایل ارتباطی 8,114.3 278.13 3.43
سایرمالی 4,874.87 155.70 3.19
انتشار و چاپ 1.371 میلیون 45,320.37 3.31
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 80,216.61 3,019.91 3.76
شاخص بازده نقدی قیمت 1.182 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 294,166.64 7,708.05 2.62
فلزات اساسی 182,341.01 3,916.50 2.15
شیمیایی 17,760.93 434.09 2.44
دستگاههای برقی 1.479 میلیون 33,164.36 2.24
سرمایه گذاریها 6,320.83 164.83 2.61
زراعت 75,785.35 3,085.37 4.07
لاستیک 66,171.85 2,703.19 4.09
چند رشته ای ص 27,433.27 859.92 3.13
رادیویی 2,453.46 71.91 2.93
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 263,398.35 7,044.85 2.67
شاخص50شرکت فعالتر 11,459.38 303.51 2.65
فنی مهندسی 2,717.58 69.38 2.55
شاخص آزاد شناور 337,845.21 8,664.72 2.56
تامین آب، برق، گاز 648.33 23.72 3.66
کاشی و سرامیک 11,016.3 169.34 1.54
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 330,140.64 14,217.18 4.31
بیمه و بازنشسته66 13,224.92 208.80 1.58
منسوجات 3,628.17 140.13 3.86
مالی 357,846.58 7,776.01 2.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 70,377.32 0.00 0.00
شاخص بازار اول 214,224.95 5,648.90 2.64
استخراجنفتجزکشف11 1,559.15 68.41 4.39
کل (هم وزن) 84,247.46 2,069.12 2.46
محصولات چرمی 10,231.65 305.25 2.98
شاخص قیمت 50 شرکت 690,907.89 19,415.89 2.81
سیمان 2,405.01 49.68 2.07
شاخص بازار دوم 596,269.49 15,464.85 2.59
بانکها 1,507.82 30.02 1.99
بازار دوم فرابورس 1,926.89 50.77 2.63
شاخص کل فرابورس 3,886.54 100.84 2.59
بازار اول فرابورس 632.64 15.04 2.38
اداره بازارهای مالی 223.68 5.05 2.26
اطلاعات و ارتباطات 352.81 16.27 4.61
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 367.97 3.72 1.01
شاخص ارکان و نهادهای مالی 94.97 4.06 4.27
شاخص فنی مهندسی 140.68 7.03 5.00
65