شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 63,819.48 1,186.60 1.86
مواد دارویی 37,829.67 281.68 0.74
انبوه سازی 1,857.22 73.70 3.97
وزنی - ارزشی 82,055.01 548.37 0.67
قیمت (هم وزن) 54,129.08 709.79 1.31
رایانه 25,584.55 298.98 1.17
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,543.67 96.86 0.72
ماشین آلات 75,167.82 1,691.20 2.25
فراورده نفتی 1.332 میلیون 20,352.77 1.53
کانه فلزی 75,698.79 671.07 0.89
کانی غیرفلزی 12,810.35 237.53 1.85
غذایی بجز قند 14,425.05 158.86 1.10
ذغال سنگ 9,175.92 356.81 3.89
خودرو 40,151.19 44.45 0.11
قند و شکر 45,549.09 281.40 0.62
حمل و نقل 7,212.79 30.06 0.42
وسایل ارتباطی 10,420.13 373.38 3.58
سایرمالی 4,686.95 93.79 2.00
انتشار و چاپ 886,831.24 32,639.82 3.68
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 85,562.97 2,760.52 3.23
شاخص بازده نقدی قیمت 1.24 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 306,254.46 2,046.70 0.67
فلزات اساسی 192,150.53 1,459.96 0.76
شیمیایی 19,258.88 20.47 0.11
دستگاههای برقی 1.437 میلیون 9,668.21 0.67
سرمایه گذاریها 6,106.09 9.75 0.16
زراعت 67,264.65 1,270.02 1.89
لاستیک 59,093.24 1,659.69 2.81
چند رشته ای ص 30,068.04 242.86 0.81
رادیویی 2,620.52 4.21 0.16
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 273,985.98 1,884.75 0.69
شاخص50شرکت فعالتر 12,282.94 78.83 0.64
فنی مهندسی 2,339.23 46.89 2.00
شاخص آزاد شناور 346,659.47 2,822.50 0.81
تامین آب، برق، گاز 647.56 13.25 2.05
کاشی و سرامیک 8,715.69 329.10 3.78
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 312,402.54 3,273.04 1.05
بیمه و بازنشسته66 15,377.41 0.37 0.00
منسوجات 4,133.69 143.03 3.46
مالی 375,242.15 1,787.28 0.48
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 61,066.52 1,854.53 3.04
شاخص بازار اول 223,065.39 1,905.65 0.85
استخراجنفتجزکشف11 1,576.46 5.32 0.34
کل (هم وزن) 80,918.27 1,061.08 1.31
محصولات چرمی 9,035.47 94.28 1.04
شاخص قیمت 50 شرکت 725,243.61 2,864.71 0.40
سیمان 2,212.98 32.08 1.45
شاخص بازار دوم 620,635.02 2,268.42 0.37
بانکها 1,618.71 11.70 0.72
بازار دوم فرابورس 1,900.31 8.77 0.46
شاخص کل فرابورس 3,787.79 17.01 0.45
بازار اول فرابورس 576.07 2.15 0.37
اداره بازارهای مالی 211.54 2.25 1.07
اطلاعات و ارتباطات 306.31 3.48 1.14
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 381.25 6.02 1.58
شاخص ارکان و نهادهای مالی 96.49 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 163.75 6.47 3.95
65