جدول بازدهی سهام با رشد بیش از 200 درصد
جدول بازدهی سهام با رشد بیش از 200 درصد

در بازدهی از ابتدای سال تقریبا نمادی در بورس و فرابورس وجود ندارد که بازدهی منفی را تجربه کرده‌ باشد. تعداد نمادها که حداقل سه برابر شده‌اند بیش از 130 نماد است. البته در این میان ممکن است برخی از نمادها طی نمونه‌گیری حذف شده باشند و حتی اعداد بیش از این باشد. تعداد نمادهایی که طی این مدت بازدهی بیش از 300 درصدی را تجربه کرده یا به بیان دیگر 4 برابر شده‌اند بیش از 50 نماد است. چندین شرکت نیز با رشد بیش از 500 درصدی قیمت از ابتدای سال در این لیست مشاهده می‌شوند.

دنیای بورس: در جدول این گزارش احتمال این‌که برخی از نمادها در روند بررسی حذف شده باشند وجود دارد. 

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر