بازیگران بورس (16 تیر)

« پردیس » و « شیران » در کانون توجه معامله‌گران

کدام حقوقی به عرضه «پردیس» پرداخت؟

« پردیس » و « شیران » در کانون توجه معامله‌گران

زمین بازیگران بورس پس از هشت روز دوباره تغییر یافت، در این میان اما دو نماد سرمایه‌گذاری پردیس و سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی در کانون توجه معامله‌گران سهام قرار داشتند.

دنیای بورس: معاملات روز یکشنبه با تغییر مسیر جابه‌جایی‌ها به پرتفوی معامله گران خرد بازار همراه شد. به این ترتیب تغییر مالکیت ها پس از 8روز متوالی در زمین بازی بزرگان سرانجام به زمین سهامداران خرد منتقل شد. بر این اساس امروز خالص خرید حقیقی‌ها به بیش از 11میلیارد تومان رسید.

بررسی بیشترین نمادهای مورد توجه معامله گران در بازار امروز نشان از آن دارد که سهامداران حقیقی به خرید سهام سرمايه‌گذاري پرديس تمایل نشان داده و بیشترین خرید را در این نماد داشتند. این امر با خالص خرید 6.6میلیارد تومانی حقیقی‌ها در این نماد دنبال شد.

در حالی بیش از 51میلیون سهم «پردیس» در بازار امروز معامله شد که 99درصد از خریدهای مزبور توسط سهامداران خرد بود. عرضه سهامداران حقوقی هر چند تا حدودی پاسخگوی تقاضای حقیقی ها در این نماد بود، ولی در پایان صف خرید بیش از 15میلیون سهمی برای آن باقی ماند.

در این میان 4سهامدار حقوقی، عرضه هایی در نماد «پردیس» داشتند؛ در حالی 10میلیون سهم از سوی صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا واگذار شد که سرمايه‌گذاري پويا نیز 8میلیون و 500هزار سهم دیگر را عرضه کرد. همچنین گروه مالي پارسيان و شركت تامين انديش پارس نیز در مجموع 8میلیون سهم دیگر «پردیس» را به فروش رساندند.

فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش و نفت سپاهان نیز از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران خرد در بازار امروز بودند. به طوری که خالص خرید حقیقی‌ها در هر کدام از نماد مزبور به ترتیب معادل 5.6میلیارد تومان و 5.4میلیارد تومان بود. در نماد «شسپا» سهامدار عمده شرکت به عرضه های خود برای چندمین روز متوالی ادامه داد و امروز نیز بیش از یک میلیون و 500هزار سهم دیگر را از پرتفوی خود خارج کرد.

در مقابل بازیگران بزرگ بازار بیشترین حمایت را در نماد سرمایه‌گذاری صنايع ‌شيميايي ‌ايران داشتند. این روند با خالص خرید 8میلیارد و 600میلیون تومانی سهامداران عمده دنبال شد. در این راستا 9میلیون سهم «شیران» توسط صندوق سرمايه گذاري نمادصنعت و معدن خریداری شد. «جم پیلن» نیز با ثبت خالص خرید 5.8میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران عمده در بازار امروز بود.

در میان دیگر جابه‌جایی‌های امروز عرضه 20میلیون سهمی بانک خاورمیانه از سوی سرمايه‌گذاري سمند قرار داشت. در مقابل 5میلیون سهم مزبور از سوی گروه صنعتي سپاهان خریداری شد. در همین راستا گروه مالي سپهر صادرات نیز به خریدهای خود در نماد بانک صادرات ادامه داد و امروز نیز بیش از 17میلیون سهم مزبور را جمع آوری کرد.

در نماد داروسازی فارابی نیز دو سهامدار عمده به عرضه اقدام کردند؛ واگذاری یک میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري صباتامين و 600هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري البرز از جمله این عرضه‌ها بود. در این میان سرمايه‌گذاري دارویي تامين به عنوان دیگر حقوقی «دفارا»، 500هزار سهم را جمع آوری کرد.

در نماد فولاد کاوه جنوب کیش نیز جابه‌جایی بلوکی میان سهامداران عمده رخ داد. در حالی 52میلیون سهم معادل 0.8درصد از سهام «کاوه» توسط بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي عرضه شد که این میزان سهم را گسترش صنايع معدني كاوه پارس خریداری کرد.

پالایش نفت اصفهان نیز دیگر نمادی بود که با عرضه سهم از سوی سهامدار عمده مواجه شد. بر این اساس امروز حدود 2میلیون سهم «شپنا» توسط سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران و یک میلیون سهم دیگر نیز از سوی سرمايه‌گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان واگذار شد.

در این میان گروه توسعه مالي مهرآيندگان نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد سرمایه‌گذاری شاهد به واگذاری 10میلیون سهم پرداخت.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر