رالی داغ سهام سیمانی در خط پایان؟
رالی داغ سهام سیمانی در خط پایان؟

در معاملات امروز بورس تهران از شدت رشد نمادهای سیمانی کاسته شده است. «دنیای بورس» در بررسی برخی از نمادهای این گروه به لزوم وجود شرایط ویژه‌ برای حمایت بنیادی از ادامه رشد قیمتی نمادهای این گروه اشاره کرده بود. در معاملات امروز نیز برخی از نمادهای سیمانی صف فروش را تجربه می‌کنند با این حال قدرت نقدینگی در برخی دیگر از نمادها همچنان فضا را داغ نگه داشته است. با چنددستگی نمادهای این گروه این سوال مطرح می‌شود که آیا رشد نمادهای سیمانی به پایان رسیده است؟

دنیای بورس: «دنیای بورس» در بررسی دو نماد سیمانی به ریسک تشکیل حباب قیمتی با توجه به پیشی گرفتن قیمت سهام از وضعیت بنیادی سهام اشاره کرده بود. در این خصوص به پیشبینی سودآوری سیمان تهران و همچنین سیمان هگمتان مراجعه کنید. با این حال در معاملات امروز نیز سیمان تهران همچنان با صف خرید همراه است و بر این اساس دو سناریو قابل طرح است. بررسی این سناریوها می‌تواند رویه قیمتی کل گروه را تا حدودی مشخص سازد.

نخست این‌که پول داغ در حال استفاده از آخرین قدرت خود برای داغ کردن سهام سیمان تهران است و بر این اساس ریسک بالایی این سهم را تهدید می‌کند. با این حال در سناریو دوم شاید نتوان با این قطعیت در خصوص نوسانات یک سهم اظهارنظر کرد. بر این اساس هر گونه عامل بازاری مانند شایعات پیرامون افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی یا اخبار پشت پرده از دارایی‌های ثابت می‌تواند بهانه‌ای برای داغ کردن سهام بر اساس الگوی ذهنی بازار سهام اخباری باشد.

با این حال نکته‌ای که پس از رشدهای اخیر برای سهام سیمانی از اهمیت بالایی برخودار است انتظار برای انتشار گزارش‌ مالی جدید از این شرکت‌ها است. بدون توجه به نوسانات سودآوری این شرکت‌ها و اگر بنا باشد بهانه‌های بازاری نیز برای داغ کردن سهام مهیا نباشد ریسک حضور در معاملات این نمادها بالا خواهد بود. نخستین سیگنال عملکرد ماهانه شرکت‌ها در فروردین است که می‌تواند مسیر نوسان قیمتی سهام را مشخص کند. در گزارش‌های آتی «دنیای بورس» به برخی از نمادهای جذاب سیمانی از منظر بنیادی خواهد پرداخت. با این حال به صورت کلی باید به سودآوری به عنوان یک عامل بسیار مهم در نوسانات قیمت سهام توجه ویژه داشت. 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,727.73 41.19 2.38

نمادهای زیر مجموعه

ح . سیمان‌ بهبهان‌ (سبهانح) سیمان‌ داراب‌ (ساراب2) ح . سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفیح) ح . سیمان‌ کرمان‌ (سکرماح) ح . سیمان‌ شرق‌ (سشرقح) سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌خاش‌ (سخاش2) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز2) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) ح . سیمان‌شاهرود (سرودح) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ شرق‌ (سشرق2) سیمان‌غرب‌ (سغرب2) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) ح . سیمان‌ارومیه‌ (سارومح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) ح .صنایع سیمان دشتستان (سدشتح) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت2) ح . سیمان فارس و خوزستان (سفارسح) ح . سیمان‌ شمال‌ (سشمالح) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت4) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان خوزستان (سخوز4) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس2) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها2) ح . سیمان‌مازندران‌ (سمازنح) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان‌ تهران‌ (ستران2) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌ خزر (سخزر4) سیمان خوزستان (سخوز2) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم2) ح . سیمان‌ قائن‌ (سقاینح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس4) سیمان فارس نو (سفانو2) ح . سیمان‌سپاهان‌ (سپاهاح) سیمان‌ شمال‌ (سشمال2) سیمان‌غرب‌ (سغرب) ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز (سنیرح) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها2) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) ح . سیمان آرتا اردبیل (ساربیلح) ح . سیمان‌ خزر (سخزرح) سیمان‌ تهران‌ (ستران4) سیمان کردستان (سکرد) ح . سیمان‌غرب‌ (سغربح) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) ح . سیمان کردستان (سکردح) سیمان‌شاهرود (سرود4) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام4) ح.مجتمع سیمان غرب آسیا (سجامح) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام2) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز2) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج2) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) ح . س. توسعه صنایع سیمان (سیدکوح) سیمان کارون (سکارون)