آثار الحاق یا عدم الحاق به FATF

اگر چه کارگروه اقدام مشترک مالی به ایران برای رعایت تعهدات مهلت 4 ماهه داده‌اند اما کارشناسان بر لزوم و اجرای تعهدات هر چه سریع‌تر برای تسهیل روابط مالی تاکید دارند.