سونامی بنگاه‌های گرفتار

بی‌تفاوتی سیاست‌گذاران به چالش جدید بنگاه‌های گرفتار ناشی از مالیات‌های کمرشکن، نشانه‌ای دیگر از مشکلات عملی تولید در اقتصاد ایران و پیام نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران بالقوه در حوزه تولید است.