گروه فشار در پایه پولی

روند ۱۰ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد سرگروه فشار به پایه پولی و انتشار پول پرقدرت اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از حساب بانک مرکزی است.