چهار راه تهاتر بدهی‌ها

مجلس در مقام ناظر بر اجرای قانون در پیشنهادی به دولت خواهان این است که در زنجیره تهاتر علاوه بر سه ضلعی دولت، طلبکار و بانک‌ها، ضلع چهارمی نیز در این فرآیند باشد.