ترین‌های فرابورس چهارشنبه (13 آذر 98)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (13 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تبرک 5,604 5,604 5.24
رویش 1.136 میلیون 1.136 میلیون 5.00
زشگزا 50,299 50,299 5.00
شتوکا 30,250 30,250 5.00
داوه 27,918 27,918 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
درهآور 34,816 34,456 4.01
زنگان 25,839 25,900 2.84
اعتلا 4,650 4,628 1.96
نطرین 31,955 31,435 1.63
بساما 6,576 6,500 1.51

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 13,212 0.01 705.463 میلیارد
آکورد 21,401 0.08 269.566 میلیارد
درهآور 34,816 4.01 266.178 میلیارد
ذوب 1,891 0.05 264.27 میلیارد
سرچشمه 6,915 2.76 245.382 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غگلپا 36,620 4.81 44.2 میلیارد
بهپاک 15,661 4.18 39.116 میلیارد
شبصیر 23,033 4.25 38.568 میلیارد
زدشت 10,850 4.72 22.387 میلیارد
بساما 6,576 1.51 19.475 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 21,401 0.08 122.033 میلیارد
اعتماد 27,387 0.14 119.355 میلیارد
سرچشمه 6,915 2.76 54.012 میلیارد
ذوب 1,891 0.05 28.177 میلیارد
چکاپا 13,212 0.01 22.63 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر