ترین‌های بورس سه‌شنبه (12 آذر 98)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (12 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غنوش 57,947 56,800 6.46
فرآور 58,009 58,009 5.00
کسرام 32,494 32,494 5.00
خفنر 15,761 15,761 5.00
کساپا 9,559 9,559 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دابور 31,777 31,531 3.94
داسوه 16,046 15,995 3.89
کگاز 20,812 20,777 3.82
دتماد 24,963 24,865 3.81
دالبر 14,036 13,871 3.76

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
والبر 7,033 2.97 386.986 میلیارد
ونوین 2,996 3.78 384.372 میلیارد
رمپنا 10,476 2.50 310.418 میلیارد
خپارس 1,578 3.68 300.803 میلیارد
البرز 3,600 4.50 260.012 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 10,476 2.50 192.38
فولاد 4,609 1.03 167.44
شخارک 21,878 4.43 153.41
نوری 38,770 2.67 82.87
کاوه 4,751 3.60 67.83

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کماسه 23,766 4.67 119.273 میلیارد
شخارک 21,878 4.43 65.409 میلیارد
ولساپا 2,239 0.71 44.955 میلیارد
ختور 14,366 3.64 43.897 میلیارد
فولاد 4,609 1.03 41.35 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خپارس 1,578 3.68 64.893 میلیارد
پارند 10,156 0.07 44.526 میلیارد
فملی 5,790 0.31 38.701 میلیارد
امین یکم 10,073 0.07 36.26 میلیارد
خودرو 8,351 0.46 26.59 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر