ترین‌های فرابورس دوشنبه (11 آذر 98)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (11 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وآوا 4,452 4,452 5.00
فولای 8,622 8,622 4.99
حسینا 22,410 22,445 4.83
ارفع 4,690 4,706 4.64
ثرود 6,255 6,279 4.60

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بساما 6,373 6,398 4.92
غدیس 15,323 15,229 4.41
اتکام 3,882 3,856 4.34
مادیرا 10,210 10,130 4.25
کگهر 16,514 16,501 4.16

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 12,643 4.57 637.018 میلیارد
آکورد 21,392 0.27 521.94 میلیارد
قشیر 26,475 3.97 344.4 میلیارد
ذوب 1,902 2.31 334.318 میلیارد
سمگا 7,016 2.04 255.572 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حسینا 22,410 4.83 90.215 میلیارد
شاوان 37,435 0.61 29.933 میلیارد
ارفع 4,690 4.64 26.939 میلیارد
شبصیر 22,181 4.56 25.218 میلیارد
کپرور 15,356 1.33 22.277 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 21,392 0.27 152.308 میلیارد
اعتماد 27,324 0.03 50.083 میلیارد
ذوب 1,902 2.31 31.847 میلیارد
سرچشمه 6,415 1.74 23.547 میلیارد
رنیک 18,062 3.05 17.72 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر