ترین‌های بورس دوشنبه (11 آذر 98)
 ترین‌های بورس دوشنبه (11 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ددام 16,736 16,840 9.56
خریخت 1,768 1,785 5.11
فرآور 55,247 55,247 5.00
کماسه 22,706 22,706 5.00
بورس 15,191 15,192 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فنورد 31,806 31,812 4.55
غسالم 36,966 36,752 4.45
فمراد 24,964 25,193 4.39
پلاسک 3,592 3,568 4.34
ونفت 8,023 8,070 4.23

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 5,773 3.87 625.379 میلیارد
دزهراوی 9,337 3.47 612.073 میلیارد
والبر 6,832 2.11 484.468 میلیارد
ونیرو 2,234 1.97 366.489 میلیارد
کویر 18,530 2.23 332.796 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فملی 5,773 3.87 459.58
فولاد 4,562 1.74 277.88
فارس 6,904 0.95 162.99
جم 12,828 3.24 152.03
شخارک 20,948 4.52 148.97

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 5,773 3.87 163.623 میلیارد
فولاد 4,562 1.74 112.598 میلیارد
ثنوسا 3,261 3.89 64.408 میلیارد
تنوین 3,279 3.95 56.927 میلیارد
شپنا 5,250 0.63 55.86 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 8,315 0.53 85.7 میلیارد
امین یکم 10,066 0.07 84.75 میلیارد
وبملت 5,823 2.15 70.716 میلیارد
خپارس 1,523 1.20 47.652 میلیارد
پارند 10,148 0.05 46.805 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر