محاکمه غیرعلنی دیواندری

محاکمه مدیرعامل پیشین بانک های ملت و پارسیان به صورت غیرعلنی برگزار شد.

به گزارش «دنیای بورس»، محاکمه علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان به دستور قاضی غیرعلنی برگزار شد. این پرونده ۹ متهم دارد و تاکنون ۱۲ جلسه از دادگاه مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان برگزار شده است.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,624.35 18.48 1.14