ترین‌های فرابورس یکشنبه (10 آذر 98)
ترین‌های فرابورس یکشنبه (10 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بکهنوج 15,097 15,225 11.49
غگلستا 68,697 69,000 9.06
سمگا 7,161 7,202 5.37
رویش 1.031 میلیون 1.031 میلیون 5.00
دبالک 9,789 9,789 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
میهن 2,097 2,109 4.20
آ س پ 2,807 2,842 4.13
قاسم 44,885 45,230 3.51
اپرداز 13,257 13,280 3.40
وعسکر 2,477 2,490 3.17

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 12,089 1.33 940.778 میلیارد
سمگا 7,161 5.37 325.886 میلیارد
رنیک 18,631 4.33 308.375 میلیارد
ذوب 1,947 2.47 292.062 میلیارد
قشیر 25,463 4.34 247.777 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ولبهمن 5,893 3.82 65.614 میلیارد
چکاپا 12,089 1.33 38.108 میلیارد
ومعلم 4,127 4.75 35.721 میلیارد
شبصیر 21,208 3.34 32.725 میلیارد
رنیک 18,631 4.33 29.774 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 21,336 0.00 74.453 میلیارد
اعتماد 27,315 0.03 49.808 میلیارد
بکهنوج 15,097 11.49 19.392 میلیارد
وعسکر 2,477 3.17 15.48 میلیارد
مادیرا 10,664 0.91 13.654 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر