ترین‌های بورس یکشنبه (10 آذر 98)
ترین‌های بورس یکشنبه (10 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پدرخش 35,802 35,996 8.10
دارو 28,417 28,450 6.04
قپیرا 43,530 43,531 5.00
زپارس 31,736 31,736 5.00
کسرام 30,726 30,726 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وکار 3,472 3,450 4.19
کلوند 9,905 9,823 4.07
وملی 84,144 84,900 3.83
ولغدر 4,147 4,108 3.45
فاراک 2,799 2,810 3.35

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 5,558 4.41 589.736 میلیارد
کویر 18,132 0.99 408.073 میلیارد
البرز 3,556 3.86 402.993 میلیارد
خپارس 1,505 4.44 360.957 میلیارد
کمند 10,148 0.08 337.895 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فملی 5,558 4.41 502.33
فولاد 4,483 1.68 263.63
همراه 14,858 3.09 234.15
رمپنا 10,179 2.77 202.00
شخارک 20,041 4.24 134.34

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 5,558 4.41 178.018 میلیارد
فولاد 4,483 1.68 172.449 میلیارد
البرز 3,556 3.86 164.603 میلیارد
دامین 14,119 3.22 103.553 میلیارد
رمپنا 10,179 2.77 101.827 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,059 0.02 86.611 میلیارد
پارند 10,143 0.06 46.584 میلیارد
نوری 36,641 1.05 43.729 میلیارد
سیدکو 3,354 1.91 43.342 میلیارد
شیران 14,630 1.83 39.096 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر