ضریب خسارت 13 شرکت بیمه ای/ بالاترین و پایین ترین

بیشترین منابع بیمه ای شرکت های بیمه ای در حالی منتشر شد که نوشتار پیش رو سعی دارد با بررسی صورت های مالی آبان ماه 13 شرکت بیمه ای به بررسی 3 حوزه بیمه ای درمان، خودرو و زندگی این شرکت ها بپردازد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کانال تحلیلی پارسیس، 13 شرکت بیمه ای در بورس که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند است، گزارشات آبان ماه خود را منتشر کرده اند.

بیمه درمان

در بین 13 شرکت بیمه ای مورد بررسی، بیشترین مبلغ بیمه درمان مربوط به نمادهای «ودی»، «دانا» و «آسیا» است و کمترین مربوط به «میهن»، «ما» و «بپاس» است. علاوه بر این، بیمه درمان بیشترین سهم از کل پرتفوی بیمه ای  ودی، نوین و دانا و کمترین سهم  مربوط از پرتفوی بپاس، کوثر  و پارسیان را به خود اختصاص داده است.از لحاظ ضریب خسارت نیز، نمادهای «پارسیان»، «ومعلم» و «بساما» بیشترین و نمادهای ودی، نوین و آسیا کمترین ضریب خسارت درمانی را در سال 1398 داشته اند.بیمه درمان، جز گروهی از بیمه ها است ضریب خسارت بالایی دارد. به همین دلیل شاید بتوان گفت هر چه سهم این نوع بیمه در پرتفوی بیمه ای ها کمتر باشد، اوضاع عملیاتی آنها خوب خواهد بود.

بیمه خودرو

در بین 13 شرکت بیمه ای مورد بررسی، بیشترین مبلغ بیمه (ثالث، بدنه و سرنشین خسارت) مربوط به نمادهای «آسیا»، «دانا» و «پارسیان» است و کمترین مربوط به «میهن»، «بساما» و «ودی» است.علاوه بر این، بیمه (ثالث، بدنه و سرنشین خسارت)  بیشترین سهم از کل پرتفوی بیمه ای «پارسیان»، «آسیا» و «ومعلم» و کمترین سهم  مربوط از پرتفوی «ودی»، «بساما» و «بپاس» را به خود اختصاص داده است. از لحاظ ضریب خسارت نیز، نمادهای «بساما»، «ما» و «دانا» بیشترین و نمادهای «میهن»، «کوثر» و «ودی» کمترین ضریب خسارت درمانی را در سال 1398 داشته اند. بیمه (ثالث، بدنه و سرنشین خسارت) ، نیز همانند درمان، جز گروهی از بیمه ها است ضریب خسارت بالایی دارد. به همین دلیل شاید بتوان گفت هر چه سهم این نوع بیمه در پرتفوی بیمه ای ها کمتر باشد، اوضاع عملیاتی آنها خوب خواهد بود.

بیمه زندگی

همچنین در بیمه زندگی، در بین 13 شرکت بیمه ای مورد بررسی، بیشترین مبلغ بیمه زندگی مربوط به نمادهای «بپاس»، «کوثر» و «آسیا» است و کمترین مربوط به «میهن»، «ودی» و «البرز» است.علاوه بر این، بیمه زندگی بیشترین سهم از کل پرتفوی بیمه ای  «بپاس»، «بساما» و «ما» و کمترین سهم  مربوط از پرتفوی «ودی»، «البرز» و «میهن» را به خود اختصاص داده است. از لحاظ ضریب خسارت نیز، نمادهای «البرز»، «ما» و «ودی» بیشترین و نمادهای «بپاس»، «بساما» و «میهن» کمترین ضریب خسارت زندگی را در سال 1398 داشته اند. بیمه زندگی ، جز گروهی از بیمه ها است ضریب خسارت پایینتری نسبت به 2 گروه قبل دارد. به همین دلیل شاید بتوان گفت هر چه سهم این نوع بیمه در پرتفوی بیمه ای ها بیشتر باشد، اوضاع عملیاتی آنها خوب خواهد بود.

در پایان اگر بخواهیم جمع بندی از عملکرد شرکتهای بیمه ای بورسی تا پایان آبان داشته باشیم، می توان گفت که «بپاس»، «ودی»، «ملت» و «ما» کمترین میزان ضریب خسارت و در مقابل «میهن»، «ومعلم» و «دانا» بیشترین ضریب خسارت را در سال 1398 داشته اند.