ترین‌های فرابورس شنبه (9 آذر 98)
 ترین‌های فرابورس شنبه (9 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حپارسا 12,991 12,950 10.35
سمگا 6,796 6,959 7.41
تاپکیش 15,020 14,998 6.83
تلیسه 23,283 23,283 5.00
وهور 6,258 6,258 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکاپا 11,930 11,913 4.86
نطرین 30,544 30,380 4.48
قشیر 24,400 24,450 3.57
زکشت 35,986 35,600 3.08
قچار 32,625 32,512 2.52

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,900 4.28 605.92 میلیارد
چکاپا 11,930 4.86 460.578 میلیارد
قشیر 24,400 3.57 382.955 میلیارد
سمگا 6,796 7.41 294.518 میلیارد
اعتماد 27,307 0.19 259.458 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,900 4.28 126.494 میلیارد
بهپاک 14,970 3.48 41.045 میلیارد
ومعلم 3,940 4.76 39.246 میلیارد
بالاس 13,136 4.91 26.986 میلیارد
مادیرا 10,768 4.24 19.331 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 21,336 0.03 101.809 میلیارد
چکاپا 11,930 4.86 61.489 میلیارد
اعتماد 27,307 0.19 59.498 میلیارد
سمگا 6,796 7.41 56.765 میلیارد
ودی 2,889 0.76 25.101 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر