ترین‌های بورس شنبه (9 آذر 98)
 ترین‌های بورس شنبه (9 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حتوکا 12,980 13,088 7.90
ونفت 8,200 8,392 7.71
زپارس 30,225 30,225 5.00
سخاش 22,759 22,759 5.00
کماسه 20,620 20,620 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تنوین 3,446 3,431 4.57
شنفت 18,064 18,300 3.75
فروس 14,106 14,280 2.80
غبهنوش 23,433 23,794 2.79
کمنگنز 25,111 25,000 2.60

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 9,905 4.86 688.424 میلیارد
نوری 37,031 4.75 566.777 میلیارد
پارند 10,137 0.11 563.411 میلیارد
وصنا 5,146 2.18 451.8 میلیارد
کویر 17,954 4.72 433.331 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 9,905 4.86 339.63
اخابر 3,972 4.39 274.59
همراه 14,411 2.26 167.32
مبین 9,715 3.87 141.39
نوری 37,031 4.75 137.96

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 9,905 4.86 370.226 میلیارد
وصنا 5,146 2.18 261.231 میلیارد
واتی 4,315 4.91 108.311 میلیارد
کویر 17,954 4.72 107.395 میلیارد
فولاد 4,409 0.25 87.033 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,140 0.17 138.558 میلیارد
پارند 10,137 0.11 97.563 میلیارد
امین یکم 10,057 0.18 64.905 میلیارد
نوری 37,031 4.75 51.77 میلیارد
شیران 14,365 0.30 28.714 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر