ترین‌های فرابورس یک‌شنبه (19 آبان 98)
ترین‌های فرابورس یک‌شنبه (19 آبان 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زکشت 42,954 43,346 9.25
زنگان 20,223 20,223 5.00
شتوکا 28,996 28,999 4.99
وآوا 3,347 3,347 4.99
غگلستا 45,278 45,286 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دی 2,814 2,806 9.46
قاسم 47,518 47,518 5.00
گکوثر 37,314 37,259 4.86
تلیسه 16,458 16,422 4.79
غفارس 28,914 28,849 4.78

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 9,061 3.15 437.54 میلیارد
ذوب 1,790 2.98 195.501 میلیارد
زکشت 42,954 9.25 187.585 میلیارد
بجهرم 2,550 2.19 160.051 میلیارد
درهآور 24,196 4.87 143.592 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حسینا 22,311 4.95 70.147 میلیارد
زکشت 42,954 9.25 63.594 میلیارد
آکورد 21,212 0.12 49.726 میلیارد
چکاپا 9,061 3.15 41.567 میلیارد
ولبهمن 3,245 3.74 39.297 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,790 2.98 19.671 میلیارد
فزرین 11,814 3.36 11.077 میلیارد
غگلپا 32,305 3.80 8.207 میلیارد
دی 2,814 9.46 7.493 میلیارد
غفارس 28,914 4.78 5.783 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر