ترین‌های بورس یک‌شنبه (19 آبان 98)
ترین‌های بورس یک‌شنبه (19 آبان 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پدرخش 32,946 32,946 5.00
کپشیر 26,298 26,298 5.00
فروس 12,680 12,680 4.99
تکنو 6,421 6,421 4.99
مرقام 5,560 5,560 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غمهرا 38,486 38,476 4.97
دابور 26,095 26,082 4.95
دیران 6,437 6,431 4.90
دلقما 6,517 6,509 4.88
سخاش 18,966 19,001 4.88

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,024 0.08 823.749 میلیارد
پارند 10,022 0.05 649.018 میلیارد
شیران 14,003 3.70 568.869 میلیارد
کویر 11,924 1.77 519.519 میلیارد
ونیرو 2,253 2.13 356.934 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شبهرن 21,512 1.75 26.37
حتاید 16,486 4.75 20.48
شبریز 32,613 0.58 19.91
شفن 75,869 0.95 18.54
تاپیکو 3,022 0.27 17.87

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ونوین 2,735 3.97 87.452 میلیارد
ثاخت 2,025 4.81 81.209 میلیارد
کمند 10,024 0.08 69.787 میلیارد
امین یکم 10,111 0.07 47.082 میلیارد
پارند 10,022 0.05 47.026 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 7,927 2.06 81.486 میلیارد
شیران 14,003 3.70 63.613 میلیارد
وبملت 5,341 2.48 36.616 میلیارد
تیپیکو 20,110 2.78 35.441 میلیارد
شبندر 17,448 0.62 26.812 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر