ترین‌های فرابورس شنبه (18 آبان 98)
 ترین‌های فرابورس شنبه (18 آبان 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زدشت 8,907 8,928 6.57
دتوزیع 30,440 30,440 5.00
حسینا 21,258 21,258 5.00
داوه 16,455 16,455 5.00
قشیر 16,195 16,195 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غمینو 14,871 14,784 4.44
قاسم 50,018 49,694 4.38
ثباغ 3,734 3,706 4.13
مادیرا 7,476 7,393 3.93
کشرق 29,224 29,010 3.52

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 8,784 3.44 387.356 میلیارد
ذوب 1,846 0.76 175.045 میلیارد
اعتماد 27,311 0.09 146.857 میلیارد
وآوا 3,188 4.97 106.188 میلیارد
آکورد 21,186 0.05 105.627 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وآوا 3,188 4.97 44.867 میلیارد
اعتماد 27,311 0.09 37.957 میلیارد
آکورد 21,186 0.05 35.737 میلیارد
دتولید 7,874 4.89 33.477 میلیارد
غگلستا 43,130 4.06 21.565 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ثرود 5,933 4.97 5.925 میلیارد
ارفع 4,343 0.71 3.414 میلیارد
هرمز 5,880 0.00 3.364 میلیارد
کشرق 29,224 3.52 2.896 میلیارد
بپاس 7,915 0.72 2.819 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر