ترین‌های بورس شنبه (18 آبان 98)
 ترین‌های بورس شنبه (18 آبان 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حفاری 5,744 5,632 5.11
پدرخش 31,378 31,378 5.00
کگاز 21,819 21,819 5.00
حتوکا 12,161 12,161 5.00
پسهند 8,153 8,153 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کلوند 8,388 8,361 4.69
فلامی 27,145 27,060 4.69
دپارس 30,517 31,000 4.61
البرز 2,993 2,974 4.38
غپینو 11,585 11,493 4.23

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,016 1.57 658.093 میلیارد
خساپا 2,181 4.86 605.495 میلیارد
خودرو 8,096 4.50 540.044 میلیارد
پارند 10,017 1.54 483.14 میلیارد
امین یکم 10,104 0.12 430.181 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
خودرو 8,096 4.50 145.96
وپاسار 2,087 4.93 135.40
خساپا 2,181 4.86 108.72
وبملت 5,478 1.31 95.95
حکشتی 5,658 3.12 76.40

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وپاسار 2,087 4.93 145.851 میلیارد
کمند 10,016 1.57 132.954 میلیارد
ونوین 2,849 1.69 101.54 میلیارد
خساپا 2,181 4.86 97.736 میلیارد
وپارس 2,586 4.01 67.275 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 17,554 1.44 55.656 میلیارد
کویر 11,717 4.69 34.255 میلیارد
تاپیکو 3,013 0.30 22.749 میلیارد
نوری 34,935 0.75 20.506 میلیارد
رمپنا 8,719 1.21 19.819 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر