ترین‌های فرابورس دوشنبه (13 آبان 98)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (13 آبان 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قشیر 14,690 14,690 5.00
ولبهمن 3,006 3,006 4.99
کوثر 11,743 11,745 4.98
وآوا 2,893 2,893 4.97
ثرود 5,390 5,398 4.84

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ودی 2,292 2,380 6.94
تلیسه 18,152 18,138 4.92
حسینا 18,633 18,607 4.87
حخزر 14,808 14,765 4.72
بمپنا 42,181 42,041 4.68

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 9,282 3.55 395.447 میلیارد
ذوب 1,866 3.81 300.471 میلیارد
درهآور 21,598 4.52 192.319 میلیارد
فزرین 11,349 4.51 136.074 میلیارد
سمگا 6,636 3.81 95.111 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 9,282 3.55 58.969 میلیارد
ولبهمن 3,006 4.99 21.905 میلیارد
آکورد 21,127 0.09 20.422 میلیارد
درهآور 21,598 4.52 17.835 میلیارد
آسامید 10,077 0.07 13.307 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,866 3.81 21.442 میلیارد
غگلپا 32,542 4.07 15.707 میلیارد
زاگرس 64,922 0.36 13.315 میلیارد
ودی 2,292 6.94 9.78 میلیارد
حسیر 4,932 4.29 8.708 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر