ترین‌های بورس دوشنبه (13 آبان 98)
 ترین‌های بورس دوشنبه (13 آبان 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وساخت 13,218 13,477 10.89
غنوش 49,938 50,550 8.58
پدرخش 28,461 28,461 5.00
فنورد 25,286 25,286 5.00
غبهنوش 24,007 24,007 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاردان 37,657 37,657 5.72
غالبر 10,441 10,441 5.00
وپارس 2,835 2,835 4.99
وسینا 2,142 2,140 4.88
وکار 3,194 3,190 4.86

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سپاس 10,160 0.00 606.555 میلیارد
وبملت 5,298 4.18 547.434 میلیارد
فباهنر 18,081 2.53 475.818 میلیارد
امین یکم 10,080 0.05 448.316 میلیارد
پارند 10,162 0.01 445.727 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وساخت 13,218 10.89 38.80
والبر 6,076 4.47 34.21
کویر 10,674 5.00 33.42
برکت 4,899 4.35 32.44
پاکشو 78,441 1.26 26.59

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,080 0.05 202.163 میلیارد
فباهنر 18,081 2.53 80.327 میلیارد
والبر 6,076 4.47 55.208 میلیارد
فاراک 2,168 0.23 49.331 میلیارد
کحافظ 24,343 4.96 36.515 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 5,298 4.18 60.955 میلیارد
تاپیکو 3,006 2.56 56.767 میلیارد
غنوش 49,938 8.58 53.727 میلیارد
شیران 13,758 0.78 53.656 میلیارد
خساپا 2,056 1.08 46.564 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر