ترین‌های فرابورس چهارشنبه (17 مهر)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (17 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زکشت 25,831 25,831 5.00
زبینا 12,123 12,139 4.86
اتکام 3,680 3,686 4.81
کمرجان 20,641 20,685 4.78
تلیسه 21,065 21,151 4.57

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دتولید 8,232 8,232 5.00
بمپنا 49,695 49,695 5.00
تبرک 5,124 5,124 4.99
دسانکو 8,072 8,072 4.99
دبالک 9,758 9,758 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 8,164 4.16 1.071 هزار میلیارد
آکورد 20,852 0.11 623.725 میلیارد
ذوب 2,062 4.00 524.359 میلیارد
دی 4,180 1.58 174.185 میلیارد
هجرت 30,731 4.70 145.021 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 8,164 4.16 380.58 میلیارد
آکورد 20,852 0.11 251.509 میلیارد
اعتماد 27,035 0.14 57.005 میلیارد
کی بی سی 18,772 4.42 51.827 میلیارد
هجرت 30,731 4.70 46.009 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,062 4.00 29.058 میلیارد
بمپنا 49,695 5.00 16.018 میلیارد
شرانل 13,222 1.54 13.545 میلیارد
ثعمرا 3,591 4.52 13.287 میلیارد
پخش 14,422 0.91 12.887 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر